Referat Lånke menighetsråd 25. september 2015

Referat Lånke menighetsråd 25.08.2015

Sted: Lånke menighetshus, kl. 17.30

Tilstede:
Jon Ola Sætnan, John Einar Moum, Sigrun Stokke Karlsen, Hilmar Jørstad, Lilly Ertsgård, Grete Størseth Vollan, Aud Søvi Viken,
John Gunnar Krogstad

Forfall: Geir Harald Julseth, Roar Solli (1.vara), Kristine Setran

Vedtakssaker:
31/15 Godkjenning av innkalling og protokoll
Vedtak: Godkjent med påføring av vedtekssak 35/15 og 36/15

32/15 Kirkevalget
Vedtak:
Elvran: John Ola Sætnan, Aud Sølvi Viken (etter hver), John Einar Moum spørres.
Lånke: Sigrun Stokke Karlsen, Hilmar Jørstad starter, Grete Størseth Vollan (etter hvert). Roar Solli og Elin Dybvad spørres også.
Sigrun henter utstyr til Lånke, John Ola henter utstyr til Elvran.

33/15 Gave til Stjørdal menighet/Stjørdal kirke
Vedtak: Det gis 5000 kr som skal brukes til lysglobe eller et annet lystenningssted.
Det gis 5000 kr som skal brukes til lysglobe eller et annet lystenningssted.
Om vedtaket også blir fattet i Hegra og Skatval menighetsråd, blir dette gitt samlet på vigslingsdagen.

34/15 Oppsummering av perioden
Tips til det nye rådet:
– Delta på kurs rettet mot nye MR-medlemmer
– Bruk 1. året til å sette seg inn i ting
– Gjøre seg kjent med div. utvalg og komiteer
– Bruk årshjulet
– Spør gamle MR-medlemmer

35/15 Uttalelse om ansettelse av sokneprest i Skatval menighet
Vedtak: Menighetsrådet ønsker ikke å uttale seg ang. ansettelsen i Skatval menighetsrådet.

36/15 Mandat for styringsgruppa for trosopplæringen
Vedtak: Mandatet godkjennes i menighetsrådet.

Meldingssaker:
24/15 Informasjon fra fellesrådet.

25/15 Informasjon fra presten.
Ansatt vikar for Kristine, John Gunnar Krogstad.

26/15 Saker til Menighetsbladet.
– Presentasjon av nytt råd
– Presentasjon av John Gunnar
– Kirkerottene
Listene i forrige blad, pluss listene som er sendt ut, var feil!

27/15 Hva skjer i høst?
– «Den gode samtalen», 13. september på menighetshuset kl 18:00
– Medarbeiderfest 11.november, sammenslått med salmekveld, kl 18:00
– Taes videre med det neste menighetsrådet, 1. oktober.
– Innvielse av Stjørdal kirke

28/15 50årskonfirmasjon
Komiteen jobber videre og planlegger dagen.

Eventuelt:

Vennlig hilsen
For
Silje Håve Smørvik Jon Ola Sætnan
Vikarierende daglig leder i menighet Leder Lånke menighetsråd

Av John Gunnar Enebak

Tidl. sekretær