Innkalling Lånke menighetsråd 22.10.2015

Sted: Lånke menighetshus, kl. 18:00 (Det nye rådet kommer kl 19:00!)
Medlemmer:
Jon Ola Sætnan, Aud Sølvi Viken, John Einar Moum, Sigrun Stokke Karlsen, Hilmar Jørstad, Geir Harald Julseth, Lilly Ertsgård, Grete Størseth Vollan.
Vara: Til dette møtet kalles alle vara inn!
Roar Solli, Elin Lenvik Dybvad, Odd Gunnar Sorte, Olaf Andreas Dybvad, Mary Bodil Kjelsaas

Nye medlemmer og varamedlemmer for menighetsrådet 2015-2019 (se egen liste).

Servering: AU ordner med mat
Ord for dagen: John Gunnar Krogstad

Vedtakssaker:
37/15 Godkjenning av innkalling og protokoll

38/15 Overskudd fra 2014 på kr 706,70
Forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2014 viser et mindreforbruk på kr 706,70. Dette avsettes til disposisjonsfond.

39/15 Oppgradering av varmepumper i Lånke menighetshus.

40/15 Minnegave gitt i 2010

41/15 Informasjon til det nye rådet
• Årshjul
• Årsmelding

42/15 Medarbeiderfest

43/15 Konstituering av nytt råd

Meldingssaker:
29/15 Informasjon fra fellesrådet

30/15 Informasjon fra presten

31/15 Saker til menighetsbladet

32/15 Takk for gaven på 2245,80 fra Normisjonen

33/15 Takk for gaven på 1476,30 fra IKO-forlaget

Eventuelt:

Vennlig hilsen

Silje Håve Smørvik
Vikarierende daglig leder i menighet

Jon Ola Sætnan
Leder Lånke menighetsråd

Av John Gunnar Enebak

Tidl. sekretær